Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowiw

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych,
– nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Martyna Nowak, adres poczty elektronicznej: biblioteka@sulejow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 44 6162173. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 1

Do biblioteki można wejść przez dwa wejścia, od drogi głównej ul. Piotrkowska oraz z tyłu budynku od ul. Rynek. Wejście od drogi głównej jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia prowadzą schody (8 stopni) oraz podjazd dla wózków. Drzwi są szerokie. Do budynku od ul. Rynek prowadzi szeroki plac z jednym szerokim szklanym wejściem z poziomu chodnika. Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze. Obok wejścia znajduje się winda, która umożliwia komunikację pionową w budynku. Na piętro prowadzą również schody(22 stopnie). Do wypożyczalni  biblioteki, czytelni oraz reszty pomieszczeń można wjechać na wózku. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Jedna na parterze budynku, a druga na pierwszym piętrze.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych i oznaczeń brajla, są jednak oznaczenia kontrastowe w powiększonym druku oraz książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących.

W pobliżu budynku przy ul. Rynek znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. Jedno miejsce parkingowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Przygłowie mieści się na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie przy ul. Sulejowskiej 33, 97-330 Sulejów. Drzwi wejściowe są szerokie, otwierane na zewnątrz bez stopni i progów. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do małego holu. Po przekroczeniu ok. 3 m znajdują się wąskie drzwi z niewielkim progiem do wypożyczalni biblioteki. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Łęcznie mieści się w Domu Nauczyciela w Łęcznie pod nr 12, 97-330 Sulejów. Do drzwi wejścia głównego prowadzą 4 schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się na klatkę schodową budynku. Drzwi z niewielkim progiem do wypożyczalni znajdują się po prawej stronie. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Uszczynie mieści się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Uszczynie ul. Szklona 12, 97-330 Sulejów. Do głównych drzwi wejściowych prowadzi 11 schodów. Nie na podjazdu dla wózków. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. Po przejściu ok. 11m po prawej stronie znajdują się 23 stopnie schodów prowadzących w dół na poziom -1 (minus jeden) budynku. Skręcając w lewo po przejściu ok. 20 m korytarzem znajdują się drzwi z niewielkim progiem prowadzące do biblioteki. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowiw

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych,
– nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Martyna Nowak, adres poczty elektronicznej: biblioteka@sulejow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 44 6162173. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 1

Do biblioteki można wejść przez dwa wejścia, od drogi głównej ul. Piotrkowska oraz z tyłu budynku od ul. Rynek. Wejście od drogi głównej jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia prowadzą schody (8 stopni) oraz podjazd dla wózków. Drzwi są szerokie. Do budynku od ul. Rynek prowadzi szeroki plac z jednym szerokim szklanym wejściem z poziomu chodnika. Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze. Obok wejścia znajduje się winda, która umożliwia komunikację pionową w budynku. Na piętro prowadzą również schody(22 stopnie). Do wypożyczalni  biblioteki, czytelni oraz reszty pomieszczeń można wjechać na wózku. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Jedna na parterze budynku, a druga na pierwszym piętrze.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych i oznaczeń brajla, są jednak oznaczenia kontrastowe w powiększonym druku oraz książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących.

W pobliżu budynku przy ul. Rynek znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. Jedno miejsce parkingowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Przygłowie mieści się na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie przy ul. Sulejowskiej 33, 97-330 Sulejów. Drzwi wejściowe są szerokie, otwierane na zewnątrz bez stopni i progów. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do małego holu. Po przekroczeniu ok. 3 m znajdują się wąskie drzwi z niewielkim progiem do wypożyczalni biblioteki. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Łęcznie mieści się w Domu Nauczyciela w Łęcznie pod nr 12, 97-330 Sulejów. Do drzwi wejścia głównego prowadzą 4 schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się na klatkę schodową budynku. Drzwi z niewielkim progiem do wypożyczalni znajdują się po prawej stronie. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Uszczynie mieści się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Uszczynie ul. Szklona 12, 97-330 Sulejów. Do głównych drzwi wejściowych prowadzi 11 schodów. Nie na podjazdu dla wózków. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. Po przejściu ok. 11m po prawej stronie znajdują się 23 stopnie schodów prowadzących w dół na poziom -1 (minus jeden) budynku. Skręcając w lewo po przejściu ok. 20 m korytarzem znajdują się drzwi z niewielkim progiem prowadzące do biblioteki. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Przewiń na górę
Skip to content